Styrelsen har ordet

Verksamhetsberättelse för SFFF, år 2016.

Styrelsen har under det gångna året haft regelbundna kontakter via telefonkonferenser, avseende föreningsangelägenheter, som t ex stipendieärenden, medlemsantalet, hemsidan, rapporter från ”flowcells”, nordiska flödescytometrimötet i Köpenhamn 2017 och nästa svenska årsmöte 2018 som sannolikt blir i Karlskrona.

Diskuterades inom styrelsen förslag på att bilda en facebook-grupp. Mer om detta längre fram.

Styrelsen fick förfrågan från våra danska kollegor om ett gemensamt nordiskt användarmöte (Köpenhamn 2017), vilket vi har ställt oss positiva till. 

SFFF-styrelsen beslöt att inte inbjuda till traditionsenligt vårmöte med årsstämma 2016, eftersom det senaste årsmötet avhölls i Jönköping, hösten 2015. 

Det nordiska flödescytometrimötet kommer att avhållas i Köpenhamn 30 aug – 1sept, 2017. Huvudarrangör är DSFCM (danska sällskapet för flödescytometri) tillsammans med NFCF (Norsk flödescytometriförening) och SFFF. Se vidare härom på SFFF’s hemsida. Vi alla hoppas på riktig bra uppslutning till detta möte.  

I anslutning till Köpenhamnsmötet planerar SFFF att hålla årsmöte för år 2017. 

Delar av DNA FCM-gruppen har under 2016 haft provutskick sinsemellan (Göteborg och Trondheim) för kartläggning av interlaboratoriereproducerbarheten avseende DNA-ploidi och S-fasbestämning i formalinfixerade/paraffininbäddade endometroida cancervävnadsprover. 

Både regionala och nationellt vårdprogram har uppdaterats. S-fasen är en stark prognostisk faktor och utreds nu i två stora oberoende kliniska material i Lund. Slår resultaten väl ut kan S-fasen därför mycket väl göra entré i vårdprogrammen för corpuscancer.

Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack för det gångna året till alla medlemmar, till alla industrirepresentanter och till alla medlemmar med förtroendeuppdrag.

Vi hoppas på givande FCM för SFFF år 2017!

Lund den 20 augusti, 2017 

Styrelsen för Svensk Förening för Flödescytometri.               


 


Comments