Eva Bergstrand

Referat från ISLH 2007

Eva Bergstrand, Klin kem lab, C-lasarettet, Växjö och Ingrid Månsson, Kem lab, CSK Kristianstad

ISLH (

The International Society for Laboratory Hematology) är ett forum för utbyte av

kunskap och nya idéer inom laboratoriehematologi och har medlemmar i många länder. Med hjälp

av stipendier hade vi förmånen att kunna delta i årets internationella symposium den 8-11 Maj

2007 i Miami, Florida.

Kongressen var förlagd till Doral Golf Resort and Spa, men vi hade valt att bo på ett mindre och enklare

hotell, ca 600 meter från kongresshotellet. Att promenera till kongressen var näst intill ett äventyr. Inga

trottoarer, inga övergångsställen och en fruktansvärd trafik, men vi lärde oss så småningom att utnyttja

bilarnas trafikljus för vår flykt över vägarna.

På måndagen var vi inbjudna som VIP-gäster till Beckman Coulter Business Center, som ligger i Miami.

Från Sverige deltog också Sven Björnsson läkare på Klin kem lab i Malmö och Anne Hansson från

Beckman Coulter i Sverige. Vi informerades om nya produkter både inom flödescytometri och

rutinhematologi och fick också ta del av lite nya idéer och tankar inför framtiden. Därefter blev vi visade

runt i fabriken som var en imponerande anläggning.

Kongressen inleddes på tisdagen med s.k. Opening Plenary Session. Vi valde då att lyssna till en

föreläsning om ”Diagnostiska framsteg vid kronisk lymfatisk leukemi”. Först fick vi en överblick av

nuvarande kunskapsstatus om B-KLL, därefter diagnostiska kriterier och till sist en diskussion om de

aktuella prognostiska markörerna. Patienter med omuterad IgVH-gen, uttryck av ZAP70 och/eller CD38

har ett mer aggressivt förlopp med kortare överlevnad. De monoklonala B-cellernas uttryck av CD38

tycks variera under sjukdomsförloppet, varför det nu mest aktuella är ZAP-70, en analys som emellertid

inte är helt standardiserad ännu. Vi är väl flera användare av flödescytometri som planerar att försöka

införa ZAP70 i vårt analyssortiment. Kromosomala avvikelser som kan detekteras med cytogenetik och

FISH-teknik har också visat sig användbara som prognostiska markörer vid B-KLL.

På onsdagen var det de sponsrande företagens tur för presentationer. En representant för Beckman Coulter

beskrev hur de mätvärden som differentialräkningen av vita blodkroppar är baserad på, nämligen volym,

ljusspridning, och konduktivitet, ytterligare skulle kunna utnyttjas. Studier har visat ett samband mellan

neutrofil dysplasi vid MDS och lägre värden på granulocyternas ljusspridning och konduktivitet, för att

nämna ett exempel. Det fanns också en stor utställning, där man kunde se företagens analysinstrument och

få dem demonstrerade. Glädjande att se var att det svenska företaget Cellavision hade många intresserade

besökare i sin monter.

Senare på eftermiddagen var det dags för muntliga presentationer av utvalda abstrakt där vi bland mycket

annat fick höra att CD64 på neutrofila granulocyter kan vara en användbar markör för neonatal sepsis.

Torsdagen inleddes med en programpunkt som benämndes ”frukost med experterna”, där vi hade anmält

oss till en föreläsning om Flödescytometrisk analys av lymfoproliferativa T-cellssjukdomar av Howard J

Meyerson från University Hospitals Center Cleveland. Att diagnostisera T-cellsmaligniteter är en

utmaning och ibland mycket svårt för morfologerna. Flödescytometri kan här vara till stor hjälp för att

identifiera och klassificera de patologiska cellerna. Sessionen byggde till stor del på hur man väljer

paneler, bedömer uttryck, högt, lågt eller avsaknad. Flera illustrativa patientfall ingick också i

föreläsningen, som var en av höjdpunkterna från veckan i Miami.

Även fredagen bjöd på intressanta föredrag med inriktning på tekniska framsteg inom flödescytometri.

Under rubriken ”High Level Multicolor Flowcytometry”, visade man prov på analys med 10 eller fler

fluorokromer och hur informationen från ett stort antal detektorer kan struktureras för att bli bättre

överskådlig.

Mary Alice Stetler-Stevenson, M.D., Ph.D. redogjorde för ”The Bethesda International Consensus

Conference Guidelines on Flow Cytometric Immunophenotyping of Hematolymphoid Neoplasia”. Dessa

guidelines omfattar medicinska indikationer för flödescytometrisk fenotypning, optimala antikroppsval

samt utbildning och certifiering av de personer som arbetar med flödescytometri.

Dagen avslutades med ett par föredrag om differentialräkning av blodceller med hjälp av flödescytometri,

varav ett hölls av Sven Björnsson från Klin kem lab, UMAS.

Andra intressanta föreläsningar som vi lyssnade till handlade om kroniska myeloproliferativa sjukdomar,

hemokromatos, lösligt transferrin receptor, diagnos av akuta leukemier, detektion av MRD (minimal

residual desease) på akuta barnleukemier med hjälp av flödescytometri och PCR-teknik.

Detta var ett litet axplock av allt som vi fick höra och se under vår vecka i Miami. I programmet ingick

också en del trevliga sammankomster under veckan, som avslutades med en buffé vid en av poolerna på

kongresshotellet. Att träffa och samtala med kollegor från andra länder är också en viktig och spännande

del av kongressdeltagandet.

Ett stort tack till Svensk förening för Flödescytometri, Beckman Coulter, Dako och Blodsjukas förening i

Södra sjukvårdsregionen för stipendierna som gjorde det möjligt för oss att delta i detta givande och

intressanta symposium.

Eva och Ingrid

Comments