Startsida‎ > ‎

Dagordning årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017
Svensk förening för flödescytometri kallar härmed till årsmöte 2017 i samband med skandinaviska flödescytometrimötet
i Köpenhamn 30 aug-1 sept

Dagordning

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av ordförande för stämman

§ 4 Val av sekreterare för stämman

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§ 8 Verksamhetsberättelse för 2016

§ 9 Ekonomisk rapport för 2016

§ 10 Revisionsberättelse

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Val av nya ledamöter

§ 13 Val av två firmatecknare som tecknar firma var för sig

§ 14 Beslut om årsavgiftens storlek för 2018

§ 15 Möte 2018

§ 16 Stipendier

§ 17 Uppföljning "flowceller"

§ 18 Hemsidan

§ 19 Övriga anmälda frågor

§ 20 Meddelande om tid och plats där årsmötesprotokollet finns tillgängligt

§ 21 Mötets avslutande

Välkomna

Styrelsen i SFFF

Bo Baldetorp

Casper Wahlund

Camilla Nilsson